0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

Genç Üyelerimiz İçin Odamızdan Bir Hukuk Zaferi Daha!...

DANIŞTAY 12. DAİRESİ; “ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİĞİNİN”, “VE/VEYA SÖZLÜ” İBARELERİ İLE SÖZLÜ SINAV

YERİNE GETİRİLEN “UYGULAMALI SINAVIN KONULARI VE SINAVIN

YAPILIŞ ŞEKLİNE” İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN

YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU.

       Bilindiği üzere; 05.07.2014 tarih ve 29051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1 inci maddesi ile, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe”

       “EK MADDE 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.” eklenmiş,

       Orman Genel Müdürlüğü de, bu Genel Yönetmeliğe dayanarak, 13.10.2013 tarihi ve 28794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nde; 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklikler yapmış “ve/veya sözlü” ibareleri ile birlikte, sözlü sınavın yapılış usul ve esaslarına ilişkin hükümleri  13.10.2013 tarihli Yönetmeliğe eklenmişti.

       Odamız; genç meslektaşlarımızın aleyhine olan, objektiflik ve nesnelliği ortadan kaldıran, subjektif ve öznel nitelikli, her iki düzenlemenin iptali için Danıştay’da iptal davaları açmıştı. Danıştay’da açılan davaların safahatları ve alınan kararlar meslek kamuoyumuzla sürekli paylaşılmış, hakları yenen meslektaşlarımızın idari yargıya gitmeleri ve hatta başvuru dilekçe örnekleri Odanın internet sayfasında duyurulmuştu. Ancak bir meslektaşımız dava açmış ve Odamızın açtığı dava da , “ve/veya sözlü” sınav ibaresinin durdurulması kararına dayanarak, idare mahkemesinin kararıyla davayı kazanmış ve sözlü sınav ile hakkı yenildiği için tercih hakkı edipte atanmadığı ile ataması yapılmıştı.

       Danıştay 12. Dairesinin, Genel Yönetmeliğin EK MADDE-8 deki “ve/veya sözlü” ibaresinin yürürlüğünü durdurma kararından sonra; Odamızca Orman Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıda, 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği davası sonuçlanıncaya kadar, idarenize ilk kez açıktan yapılacak mühendis atamalarının yapılmaması veya KPSS (B) puanına göre yapılması talep edilmişti.

       Ne yazık ki bu talebimiz dikkate alınmadığı gibi; önce “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de ve sonra bu Yönetmeliğe paralel olarak “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” de değişiklikler yapılarak, Danıştay’ın yürürlüğünü durdurduğu “ve/veya sözlü” ibaresi “ve/veya uygulamalı” olarak değiştirilmiştir.

       Odamız sözlü sınavdan hiç farkı olmayan bu değişikliklerin de iptali için, her iki Yönetmelik hakkında Danıştay’da iptal davaları açmış ve davalar halen derdesttir.

       Kamuoyunda Geç gelen adalet adaletsizliktir” veya “Geç gelen adalet değildir” özdeyişleri vardır. Bu haber Danıştay 12. Dairesinin 6.12.2016 tarihli ve E:2016/4970 sayılı Kararına konu olan; 05.09.2014 tarih ve 29110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de yer alan “ve/veya sözlü” ibareleri ile 15/A maddesinin sözlü sınavın yapılış usul ve esaslarına ilişkin 8., 9. ve 10. fıkralarının iptali için; zaman geçirmeden Yönetmeliğin 5/9/2014 tarihli Resmi gazetede yayımlanmasından 4 gün sonra 9. 9.2014 tarihinde Danıştay 2. Dairesinde E:2014/7183 nolu dava açılmış, ancak Danıştay’daki yapılanmalar nedeniyle önce 16. Dairesinde, daha sonra bu konularda çeşitli içtihatları bulunan ve 06.12.2016 tarihli E:2016/4970 nolu YD kararını veren 12. Dairesinde görüşülmeye başlanmıştır. Bu zaman zarfında, Genel Müdürlükçe önce 80 kişi ve arkasından 39 kişi, daha sonra 14 ve 10 kişi olmak üzere, sözlü/uygulamalı sınavlarla orman mühendisi alımları yapılmıştır. Bir anlamda bizim dava dosyası, Danıştay’da görüşme yapılacak dairenin belirlenmesi için, daireler arasında gidip gelip sörf yaparken, ancak davanın açıldığı tarihin üzerinden 27 ay geçtikten sonra yürütmeyi durdurma kararı verimli, bu arada atı alan Üsküdar’ı geçmiş ve orman mühendisi alımları yapılmıştır. Bu şekilde Odamızın geçmişte yaptığı mühendis alımlarına ait hukuk mücadeleleri özet olarsa hatırlatıldıktan sonra, Danıştay 12. Dairesinin 6.12.2016 tarihli ve E:2016/4970 nolu YD kararının önemli noktaları aşağıya çıkarılmıştır. Şöyle ki;

       “Bu durumda, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, subjektif değerlendirmelerin oluşabilmesine yol açıcı etkileri bulunan ve eşitlik ilkesine de aykırılık oluşturan Ek 8. maddesi hukuka aykırı bulunarak yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden bu düzenleme dayanak alınarak hazırlanan dava konusu Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin (B) grubu mühendis kadrolarına alım için KPSS dışında yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava yönelik düzenlemeler getiren dava konusu 4. maddesine eklenen  (ç) bendindeki “ve/veya sözlü” ibaresi, 3. maddesiyle değiştirilen15.maddesi ikinci fıkrası birinci cümlesindeki “ve/veya sözlü” ibaresi ile bu fıkranın “Yazılı ve/veya sözlü sınavlardan hangilerinin yapılacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.” şeklindeki son cümlesi; 4. maddesiyle eklenen 15/A maddesinin başlığında yer alan “ve sözlü” ibaresi ile 8., 9. ve 10. Fıkralarında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. ….

       Açıklanan nedenlerle… 5.9.2014 tarihli ve 29110 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesine eklenen  (ç) bendindeki “ve/veya sözlü” ibaresi, 3. maddesiyle değiştirilen15.maddesi ikinci fıkrası birinci cümlesindeki “ve/veya sözlü” ibaresi ile bu fıkranın “Yazılı ve/veya sözlü sınavlardan hangilerinin yapılacağına Genel Müdürlükçe karar verilir.” şeklindeki son cümlesi; 4. maddesiyle eklenen 15/A maddesinin başlığında yer alan “ve sözlü” ibaresi ile 8., 9. ve 10. Fıkralarının yürütülmesinin durdurulmasına …. 06.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

       Böylece, orman mühendisi alımlarında yapılacak sözlü sınavlar ve sınav yapılma usul ve esasları ile sınav konularının düzenlendiği madde fıkralarının yürürlüğü durdurulmuştur.

       Yönetmeliğin yürürlüğü durdurulan 15/A maddesi 8., 9., ve 10. fıkraları bilgi edinilmesi için aşağıya çıkarılmıştır.

       “Yazılı ve sözlü “uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873) sınavların duyurusu, başvuru şartları, başvuru işlemleri, başvuruların değerlendirilmesi ve yapılış şekli (RG:5.9.2014, 29110)

       MADDE 15/A–  (8) Başarılı sayılan adaylar sözlü “uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873)sınava çağrılır. Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

       a) Sınav ilanında belirtilen konulara ilişkin “uygulamaya yönelik” (RG:30.10.2016,29873) bilgi düzeyi,

       b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

       c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

       ç) Genel kültürü ve genel yeteneği,

       d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

       esas alınarak (a) bendi elli, (b) ilâ (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Kurulun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

       (9) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü “uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873) sınav yapılarak bu sınavların sonuçlarına göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde bu durum sınava ilişkin hususların yer aldığı duyuruda belirtilmek ve açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar sınava çağrılmak kaydıyla; bu maddedeki ilgili fıkralar dahilinde değerlendirme yapılarak başarılı sayılanlar belirlenir.

       (10) Başarı sırası;

       a) Genel Müdürlükçe personel alımının yazılı ve sözlü“uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873)  sınav olarak iki aşamalı yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı sınav notunun yüzde kırkı, KPSSP3’ün yüzde otuzu ile sözlü sınav notunun yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya tabi tutulanların nihai puanlarının eşit olması halinde yazılı sınavda aldığı puana öncelik tanınır. Yazılı puanlarının da eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.

       b) Genel Müdürlükçe sadece yazılı ya da sözlü “uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873) sınav yapılarak bu sınavların sonuçlarına göre alım yapılmasına karar verilmesi halinde, yazılı ya da sözlü “uygulamalı” (RG:30.10.2016,29873)sınav sonuçları ile KPSSP3’ün aritmetik ortalaması alınarak belirlendikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde, KPSSP3’ü yüksek olana öncelik tanınır. Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar yedek liste belirlenerek ilan edilir.”

       Orman Mühendisleri Odası olarak her zaman olduğu gibi Orman Genel Müdürlüğüne tekrar seslenmek istiyoruz ve diyoruz ki; artık bu kadar çok yargı kararlarına rağmen, mühendis alımlarında, tüm kamu kurumlarında uygulanan objektif nitelikteki KPSS (B) puan grubunu uygulayınız, bunun dışında, subjektif nitelikteki etkilere açık ikinci bir “sözlü sınav” veya aynı mahiyetteki “uygulamalı sınav” dayatmasından vazgeçiniz.

       Buna karşın yeni yapılacak Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğini; hakkaniyete uygun, ayrım yapılmaksızın tüm meslektaşlarımızı kucaklayacak, hak ihlallerinin yapılmadığı, kırgınlıkların yaratılmadığı, geniş katılımlı kurum, kuruluş ve örgütlerin görüşlerin alındığı, belge olarak yapınız.  Orman Mühendisleri Odası olarak; diğer teknik konularda olduğu, bu konuda da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu, meslek kamuoyu önünde bir kez daha açıkça belirtiyoruz.

       Değerli meslektaşlarımız;

       Oda olarak her zaman olduğu gibi, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına, tarafsız olarak herkese eşit mesafede, Allahın verdiği rızkı sağlamak için yaptığınız mücadelenizde, mesleki hak ve yetkilerinizi istismar etmeden, onurunuzu ve gururunuzu incitmeden, hukukunuzu korumayı kendimize düstur edinerek yaptığımız hukuk mücadelemizi bundan sonra da aralıksız sürdüreceğimizi bir kez daha duyurmak isteriz.

       Bu kararın genç meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.     

       Saygılarımızla. 03/02/2017      

       ODA YÖNETİM KURULU

EK: Danıştay 12. Dairesinin 06/12/2016 tarihli ve Esas No: 2016/4970 sayılı kararı

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi