0(212) 299 11 95 omomarmara@gmail.com

DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 44 DÖNEM

Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca, 44. Dönem Danışma Kurulu 2. Olağan toplantısı, Genel Merkez Yönetim, Onur ve Denetim Kurulları üyeleri, Şube temsilcileri ile Oda Bölge ve İl temsilcilerinin katılımlarıyla 31.05.2013 – 02.06.2013 tarihleri arasında Ankara’da Başkent Öğretmenevinde yapılmıştır

Danışma Kurulu Toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır.

Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN konuşmasında; Ormanlarımızın bu güne kadar Anayasamızın 169 ve 170 inci maddeleri ile korunabildiği. Ancak gelinen nokta itibariyle söz konusu maddelerin kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuzu, mesleğimizin aşama kaydedebilmesi için orman camiası olarak, gerek kamu, gerekse sivil toplum örgütleri ve meslek odalarının ortak dil kullanması gerektiği. Orman Kanunu gibi temel yasalarımızda yapılan değişiklikler ile ilgili olarak. Bırakınız görüşlerimizin alınmasını, Oda olarak haberlerinin bile olmadığı, ancak Meclis web sayfasına düştükten sonra öğrenile bilindiği, bu hafta içerisinde kamuoyu gündemine giren ve Başbakanlık tarafından TBMM Başkanlığına gönderilenOrman Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”’nın Anayasa’ya aykırı olduğu. Tasarı ile adeta OGM’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın arsa ofisine dönüştürüldüğü. Yeni 2/B’ler ile karşı karşıya kaldığımızı. Meslek Yasamız ile yasal güvenceye alınan ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesi yönündeki düzenlemenin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak. Danışmanlık hizmet alımlarında Oda mevzuatına uyulması gerektiği bunun için Oda olarak her daim gerekli teknik desteği vermeye hazır olduklarını, bu hususlarda özellikle hassas davranmamız gerektiği, bir yerleri ele geçirmek için yapılan fiiliyatların aslında mesleğimize zarar verdiğini belirtmiştir. 

Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Danışma Kurulunun teklifi ile Taksim Gezi Parkı için tüm yurt genelinde yapılan demokratik tepkilere, Ankara’dan yapılan destek kapsamındaki protesto gösterilerine Odamız adına temsilci gönderilmesi ve konu ile ilgili metin oluşturularak kamuoyuna duyurulması oybirliği ile kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulu Toplantısında sırasıyla; 5531 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri ile 5531 sayılı Kanuna Dair Mesleki Uygulamaların, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre yaptırılması konularında Oda Ar-Ge Komisyonu Başkanı Eşref GİRGİN. Yetki Devri Çerçevesinde Şubelerce Yürütülecek İşler ile Mesleki Uygulamalarda Disiplin Konularında Oda Genel Yazmanı İ.Cengiz METİN. Mali Konularda da Oda Genel Saymanı Ergün ÇETİN tarafından sunumlar yapılmıştır. Daha sonra dikili ağaç satışları ve OMO-Online işlem merkezinin kullanılması ile ilgili olarak bilgi verilmiş, Şube Başkanları ve Şube Yetkilileri konuşmalarını yapmışlardır.

OMO İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyesi Ali SUKAS şubemiz adına Serbest Orman Mühendisliği bürolarının çalışma sistematiğinde, odamızın belirlediği asgari ücretlere uyulması gerektiği ve gerekli yaptırımların uygulanmasının öneminden bahsetmiştir. Ayrıca Üniversitelerimizdeki öğretim üyelerin yaptığı/yapacağı mesleki çalışmaların 5531 sayılı kanun yönü ile incelenerek oda vizesine tabii olup olmadığının tespitinin gerekliliğini vurgulamıştır. Oda vize ve işlem sayfalarının sade, anlaşılabilir şekle getirilmesi dolayısıyla bir çok bilginin mükerrer yazılmasının verdiği zaman kaybının önlenmesini önermiştir. Uygulamalarda fiilen yapılan işlerin asgari ücret tarifesine eklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yine şubemiz yönetim kurulundan Sabit TUNÇEL Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerini kapsayan konularda aşağıdaki görüşleri ifade etmişlerdir. Öncelikle şube olarak sektöre yönelik yapılan çalışmalardan detaylıca bahsedilmiş. Sektörün büyüklüğü vurgulandıktan sonra, endüstri için yapılması gerekenler anlatılmıştır. Odamızın yayınladığı asgari ücret tarifesinde endüstriye yönelik çalışmanın yapılması gerektiği ifade edilmiş ve bunu İstanbul Şubesi olarak taslak çalışmalarının başlatıldığı belirtilmiştir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası ile kapasite raporları konusunda olumlu gelişme sağlandığı bu konuda tüm şube ve temsilciliklerinin de aynı girişimleri kendi il ve ilçelerinde yapmaları gerektiği vurgulanmıştır. Diğer bir konuda gümrüklerimizden giriş yapan orman ürünleri ve mamullerinin kontrolü ile ilgili Trakya Gümrükler Baş Müdürü ile gerekli görüşmelerin yapıldığı ve konunun takip edildiğini ifade etmiştir.

Karşılıklı soru-cevap şeklinde yapılan tartışma neticesinde ilk gün tamamlanmıştır.

Toplantının ikinci gününde katılımcıların görüş, dilek ve temennilerin alınmasının ardından “Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi” hazırlanarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

DANIŞMA KURULU

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ UYARINCA YAPILAN

44. DÖNEM 2. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

31.05.2013 - 02.06.2013 Ankara

SONUÇ BİLDİRİSİ

Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 48 inci maddesi uyarınca, 44. Dönem Danışma Kurulu 2. Olağan toplantısı, Genel Merkez Yönetim, Onur ve Denetim Kurulları üyeleri, Şube temsilcileri ile Oda Bölge ve İl temsilcilerinin katılımlarıyla 31.05.2013 – 02.06.2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılmıştır.

Toplantı Oda Genel Başkanı Ali KÜÇÜKAYDIN’ın konuşmasıyla açılmış, gündemde yer alan konularda konuşmacılar sunumlarını yapmış, şube başkanları görüşlerini açıklamış, sorular cevaplanmış, yapılan tartışmalar ve katkılar sonunda aşağıdaki tavsiye kararları alınmıştır.

    Buna göre;

1-  Odamızca son dönemde Orman Genel Müdürlüğü Gazi Yerleşkesi ile başlatılan ve 3 üncü köprü, 3 üncü havaalanı gibi ağaç, orman ve doğal dokuların tahribine yol açan ve açacak olan uygulamalara karşı uyarı ve karşı duruşlar, Taksim Gezi Parkında “İKİ AĞAÇ” ın kesilmesiyle meydana gelen demokratik toplumsal tepkiler, toplumun bilinçli desteği nedeniyle memnuniyet ile karşılanmıştır. Ancak Türk Bayrağının, Vatanın, İstiklal Marşımızın, kamu kurumları binalarındaki TC rumuzunun ve Türkçemizin sürekli istismar edildiği bu günlerde, kaygılarımızın ve endişelerimizin arttığını, bu şekildeki kitlesel eylemlerin muhtemel sonuçlarının endişe ile takip edildiği,

2-  Hükümetin 27.5.2013 tarih ve 2885 sayılı yazıları ekinde TBMM ne gönderdiği, 16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’a hayatiyet kazandırmak için, Devlet Ormanlarından arsa üretilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kullanımına tahsis edilmek amacıyla hazırlanan “Orman Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın Anayasa’nın 169 ve 170 inci maddelerine açıkça aykırı olduğu, bu tasarıyla 6831 sayılı Orman Kanunu yerine 7269 sayılı Afetler Kanununda değişiklik yapılmak suretiyle, biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu, endemik türlerin yer aldığı, yaban hayatının en çok yararlandığı, karbon yutak havuzu olan doğal bozuk orman alanları ile maki sahaları başta olmak üzere benzer nitelikteki orman alanlarının rant uğruna daraltılmak istendiği ve yeni 2/B ler çıkarmayı öngören düzenlemenin kabulünün mümkün olmadığı ve bu konunun en geniş biçimde kamuoyuyla paylaşılması,

3-  3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Orman Genel Müdürlüğüne görev olarak verilen, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun ile yasal güvenceye alınan Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendislerinin uzmanlık alanlarına ilişkin mesleki hak ve yetkilerinde bulunan, ormancılık karantinası ve bitki pasaportu konularının uygulamaya aktarılması için Genel Müdürlükte bekletilen yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’de yayımlanması beklenirken, TBMM sunulan yukarıdaki tasarı ile bu görevlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilmesi yönündeki düzenlemenin mesleki haklarımızın ihlali yönünde atılmış bir düzenleme olduğu, bu konunun yasa tasarısından çıkartılmasını, yayımlanmayı bekleyen ilgili yönetmelik taslaklarının Resmi Gazete’ye gönderilmesini, bu hususta öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü ve diğer merciler nezdinde hukuki ve idari yollarla mesleki tepkilerin gösterilmesi,

4-  Oda olarak ormanlar ve doğal dokuların tahrip edilmesi konusunda taşıdığımız hassasiyeti meslektaşlarımızın özlük hakları konusunda da taşıdığımızı, bu bağlamda meslektaşlarımızın atama ve yükselmeden, yangın fazla mesai ücretine kadarki her türlü sorununu yakından takip ettiğimizi ve takipten vazgeçemeyeceğimizi, özellikle yangın mevsimine girdiğimiz bu dönemde, yangına hassas bir coğrafyada, çok zor şartlar altında görev yapan meslektaşlarımızın emeklerinin karşılığı bile olmayan yangın fazla mesai ücretlerinin verilmemesini meslektaşlarımızın emeğine yapılan haksızlık olarak gördüğümüzü, gelinen bu noktada Bakanlık ve OGM yetkililerinden meslektaşlarımızın hakkıolan yangın fazla mesai ücretlerinin yeniden verilmesi,

5-  Başta silvikültürel çalışmalar olmak üzere, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’da belirtilen diğer ormancılık mesleki faaliyetlerindeki mühendislik mesleki hizmet alımlarının, 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı hükümlerine uygun olarak daha etkin ve sürekli biçimde yaptırılmasını,

6-  Gazi Yerleşkesinin tüm hukuki direnişlerimize rağmen elden çıkarılmasıyla, 174 yıllık birikime sahip Orman Genel Müdürlüğü Ankara’da evsiz, yersiz ve göçebe durumuna düşürülmüş, şimdi aynı yöntemle, protokol hükümlerine göre yapılması gereken hizmet evleri inşa edilmeden, lojmanların boşaltılmasına yönelik baskıların kabul edilemeyeceğini, yeni kampus inşa edilmeden tahliyelerin yapılmamasını ve hukuk dışı zorlamalara son verilmesi,

7-  Orman Mühendisleri Odası merkez ve taşra örgütleri ile birlikte, ortak dil kullanılarak kamuoyunun oluşturulmasında ve mesleki konulardaki hak arama mücadelesinde birlikte hareket edilmesi. Hususlarında görüş birliğine varılmış, kamuoyu, uygulayıcı kurum ve kuruluşlara duyurulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 02.06.2013

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Sayfayı paylaş  
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Odaya Nasıl Üye Olabilirim?
Öğrenci Üyeliği Nedir?
Öğrenci Üye Nasıl Olabilirim?
Tümünü Görüntüle
 
MESLEKTAŞLARIMIZDAN HABERLER
 
BAŞVURU & TESCİL
 
Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında staj başlatma ile ilgili formlara buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

Serbest Meslek Mensupluğu (SMM) kapsamında tescil ettirmek için buraya tıklayarak elde edebilirsiniz.

 

 
 
 
BİZE HEMEN ULAŞIN

Orman Mühendisleri Odası
İstanbul Şubesi

Adres: Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:73 Kat:6 D:11
Mecidiyeköy Şişli/İSTANBUL

Email: omomarmara@gmail.com Telefon: 0(212) 299 11 95

E-BÜLTEN


Orman Mühendisleri Odamıza ait elektronik bültene üye olarak İstanbul Şubemiz hakkındaki gelişmeleri düzenli olarak takip edebilirsiniz.
Üye olmak için tıklayın

TWITTER'DAYIZ
FACEBOOK'TAYIZ
© 2015 Her hakkı saklıdır. - Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi